fbpx

Öppet brottsregister

Har vi i Sverige ett öppet brottsregister? Ett brottsregister som alla människor har tillgång till? 

På sätt och vis har vi i Sverige det som i folkmun kallas för öppet brottsregister. Men för att fullt ut förstå vad som menas med det, och hur det tillämpas i Sverige, så bör vi titta på en av Sveriges grundlagar.

Tryckfrihetsförordningen

I grundlagen tryckfrihetsförordningen finns det bestämmelser som möjliggör ett “öppet brottsregister”. Det uttrycks i det som kallas Offentlighetsprincipen. Där finns det bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen. Såhär står det uttryckligen om detta:

Handlingsoffentlighet

1 §  Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Lag (2018:1801).

Det här innebär med andra ord att vi har möjlighet i Sverige att ta del av allmänna handlingar. Men vad är en allmän handling? 

En allmän handling kan vara ett dokument i skrift, bild eller en upptagning som kan avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En handling räknas som allmän när den förvaras eller är upprättad av en svensk myndighet. 

Så för att knyta samman detta med uttrycket öppet brottsregister. När en person kommit så långt att de blivit åtalade så tas detta till en svensk domstol. Oavsett om personen blir dömd eller inte så skapas det ett rättsligt dokument. Sveriges domstolar som är ett samlingsnamn omfattas av offentlighetsprincipen, dvs att handlingar som upprättas där räknas som en allmän handling. Det betyder att vi har möjlighet att ta del av dessa handlingar.
När ett domstolsbeslut tas och dokument upprättas har vi möjlighet att ta del av dessa handlingar. 

Det innebär rent principiellt att vi i Sverige har ett öppet brottsregister, men som det finns restriktioner kring. Exempelvis om personen är under 18 eller om det är belagt med sekretess. Olika typer av sexbrott är det vanligt att offret är belagd med sekretess. 

Sedan finns det restriktioner hur länge som som uppgifter sparas och är offentliga.
Du kan läsa mer om hur länge man finns i belastningsregistret i vårt inlägg om detta.